top of page

Om mitt arbete som psykoterapeut

 

Mitt psykoterapeutiska arbete är förankrat i systemisk, narrativ grund. Jag utgår ifrån idén om social konstruktion och har ett biopsykosocialt förhållningssätt i förståelsen om hur problem uppstår, kan förstås och komma vidare ifrån. 

Med andra ord - att människor påverkas utifrån sina egna förutsättningar, sina relationer och de sammanhang hen befinner sig i.

I mitt arbete är det av stor vikt att terapin sker i samarbete mellan klient och terapeut, där vi tillsammans arbetar fram ett förhållningssätt som fungerar för just dig, dvs anpassas utifrån varje individ/familjs förutsättningar och behov.

 

image1.jpeg
A42F1A08-5983-4245-A1C8-69B5FB34BE92_edited.jpg

Psykoterapeut med ett normkritiskt förhållningssätt och hbtq-kompetens

- hur arbetar jag?

Ett normkritiskt förhållningssätt i det terapeutiska arbetet innebär att ha ett granskande perspektiv för att få syn på hur normerna ser ut och vilka konsekvenser de kan innebära, för individen, familjen och i samhället. Ett sådant förhållningssätt innebär också att rikta blicken mot själva normerna för att se hur ”normbrytare” skapas, till skillnad från att studera “normbrytare” ur ett normativt perspektiv. 

 

Hbtqi-kompetens

 

För mig innebär Hbtqi- kompetens i det terapeutiska arbetet ett aktivt bekräftande förhållningssätt baserat på kunskap om de naturliga variationer som finns gällande sexualitet och kön, och kunskap om hur rådande livsvillkor påverkar minoritetsgrupper inom hbtqspektrumet. Det aktivt bekräftande förhållningssättet handlar inte bara om att ha en positiv attityd eller frånvaro av en negativ attityd till hbtq-personer, utan om att i praktiken kunna hjälpa personer att få syn på hur de formats av att växa upp och utvecklas i en hetero- och cisnormativ värld och att hantera vardagliga erfarenheter av detsamma. 

 

Jag har kunskap om och erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete med personer som identifierar sig inom hbtqi. Jag har för egen del handledning med legitimerad psykolog och psykoterapeut, med inriktning mot ett normkritiskt förhållningssätt och med hbtq- kompetens och lång erfarenhet av psykoteraeutiskt arbete med personer som identifierar sig inom hbtqi.

Varmt välkommen att boka en tid! 

F798DE33-44D4-4B03-B268-67708116869D.JPG
bottom of page